Per quines qüestions administratives del vehicle ens poden denunciar durant l’estat d’alarma?

Es determina el criteri sancionador relacionat amb les infraccions de compliment de terminis, autoritzacions administratives per conduir i autoritzacions de vehicles.

0
325

El Servei Català de Trànsit clarifica quin és el procediment sancionador relacionat amb les denúncies en matèria d’autoritzacions administratives per conduir, autoritzacions administratives temporals, ITV i assegurances obligatòries de vehicles.

D’aquesta manera, es determina el criteri sancionador relacionat amb les infraccions de compliment de terminis, autoritzacions administratives per conduir i autoritzacions de vehicles.

Pel que fa a les ITV, com que és impossible presentar els vehicles a les inspeccions tècniques mentre duri l’estat d’alarma i les pròrrogues d’aquest, ja que les estacions d’ITV estan tancades, no es denunciaran als titulars dels vehicles la Inspecció Tècnica dels quals hagi finalitzat durant l’estat d’alarma i les seves pròrrogues, de la mateixa manera que als vehicles que, havent finalitzat la vigència de la Inspecció tècnica abans de l’estat d’alarma, acreditin que disposaven d’una data per a sotmetre’s a la inspecció en una data posterior a l’inici de l’estat d’alarma.

Les infraccions que sí que seran denunciades, en tot cas, seran les relatives a l’incompliment de l’obligació d’assegurar el vehicle.

Finalment, no es denunciarà per circular amb una autorització administrativa per a conduir i amb autoritzacions administratives temporals que estiguin regulades a l’article 42 i següents del RGV caducades, sempre i quan el termini de vigència finalitzi durant l’estat d’alarma o les seves pròrrogues, i fins que no hagin transcorregut 60 dies des de la finalització de l’estat d’alarma.

Leave a reply

Please enter your comment!
Please enter your name here