• Motorista convidat, necessitem tot el suport possible per endurir les penes per homicidis imprudents a les nostres carreteres. El motorista JOSEP BOAN ROSANE va perdre la vida per culpa d'un conductor de cotxe que circulava a 130 km/h en una comarcal sense voral, en que havia de circular com a màxim a 70 km/h.

    El conductor d'aquest cotxe, després de l'accident va passar una revisió mèdica i va tornar cap a casa. 15 dies després de l'accident publicava una foto a Instagram alçant el polze, mentre presumia d'una segona oportunitat que, segons ell, li oferia la vida.

    Més info fent clic aquí.

Guia Tràmits necessaris per a comprar o vendre un vehicle

Roger

Roger

Administrador
Organització del fòrum
Editor Wiki
16 Oct 2015
1.305
2.658
Premis
5
Abans de comprar:

Verificar que el venedor està al corrent dels pagaments de:

Impost de circulació.

La ITV (si el vehicle té més de 4 anys).

Comprovar que a la targeta tècnica figuren les modificacions importants que se li hagin practicat al vehicle.

És útil també comprovar els quilòmetres i l'antiguitat, i demanar el llibre de manteniment i les factures de revisions i reparacions.

És molt important consultar el Registre de Vehicle de la DGT i obtenir un informe del Vehicle perquè verificar que no té multes de transports, embargaments, precinte o càrregues. (Sol·licitar aquí l'Informe del Vehicle)

Quant costa la taxa del canvi de titularitat?

En 2013: 52,20 €, excepte ciclomotors 26,10 € (Atenció: les taxes poden variar anualment).

A l'hora de comprar:

Contracte de compravenda en què s'especifica:

Identificació completa del venedor: nom, cognoms, DNI, adreça.

Identificació completa del comprador: nom, cognoms, DNI, adreça.

Identificació del vehicle: marca, model, matrícula, etc., càrregues i gravàmens, preu, termini de lliurament del vehicle i forma de pagament.

El contracte ha de ser signat per ambdues parts.

Realitzar la transferència o el canvi de titularitat. Normalment, el comprador es fa càrrec de pagar les taxes del canvi de titularitat i l'impost de transmissions patrimonials.

Període d'informació dels canvis de titularitat:

Venedor: disposa de 10 dies per comunicar la transmissió del vehicle.

Comprador: disposa de 30 dies per sol·licitar la transferència o renovació del permís de circulació.

Documentació

Sol·licitud transmissió de vehicles, disponible en els quatre idiomes oficials de l'Estat (facilitat a Trànsit presencialment o via Internet).

DNI o document acreditatiu per a estrangers (Targeta de residència i passaport més NIE). Fotocòpia i original.

Permís de circulació

Justificant del pagament o justificant d'exempció o justificant de no subjecció d'Impost de Transmissions Patrimonials liquidat a la comunitat autònoma, llevat que el venedor sigui un empresari en l'exercici de la seva activitat, en el cas aportarà factura. Es tracta de, aproximadament, un 4% sobre el preu de la venda. El pagament d'aquest impost es realitza en una dependència recaptatòria dependent de la Comunitat Autònoma en què visquem. El dia que es va a Trànsit, cal anar amb el justificant del pagament ja realitzat en mà; si no és així no es farà efectiu el canvi de titularitat.

Si la documentació la presenta una persona diferent del comprador del vehicle, aquesta persona haurà d'aportar a més:

L'original del seu propi DNI

Autorització del comprador per realitzar el tràmit, on expressi el caràcter gratuït de la representació.

Què cal fer quan el comprador o venedor és menor d'edat?

Hauran d'anar acreditats amb les dades i la signatura del pare, mare o tutor, el seu DNI i document que acrediti el concepte pel qual actuen.

IMPORTANT:

És altament recomanable, en la mesura del possible, que comprador i venedor acudeixin junts a realitzar els tràmits. Així, si falta algun document o alguna signatura a realitzar, es podria solucionar a l'instant.

El cotxe i les claus es lliuren al comprador JUST en el mateix moment en què aquest efectua el pagament al venedor, ni abans ni després.

¿Quins tràmits he de fer quan vaig a vendre?

Impostos i despeses

Impost circulació.

Documentació en regla.

Recomanable ITV passada (si el vehicle té més de 4 anys).

Contracte de compravenda

Redacció del contracte en el qual s'especifica:

Identificació completa del venedor: nom, cognoms, DNI, adreça.

Identificació completa del comprador: nom, cognoms, DNI, adreça.

Identificació del vehicle: marca, model, matrícula, etc., càrregues i gravàmens, preu, termini de lliurament del vehicle i forma de pagament.

El contracte ha de ser signat per ambdues parts.

Canvi de titularitat (per fer aquest tràmit és necessari acudir a trànsit)

Documentació:

DNI o document acreditatiu per a estrangers (Targeta de residència i passaport més NIE). Fotocòpia i original.

Documentació completa del vehicle: ITV i Permís de circulació.

Últim rebut de l'Impost Municipal de Vehicles de tracció mecànica. En cas d'estar eximit: justificant d'exempció.

Contracte de compravenda.

Període d'informació dels canvis de titularitat:

Venedor: disposa de 10 dies per comunicar la transmissió del vehicle.

Comprador: disposa de 30 dies per sol·licitar la transferència o renovació del permís de circulació.

Casos excepcionals:

El venedor ha mort: S'ha de presentar declaració d'hereus o testament acompanyat de certificat d'últimes voluntats, o quadern de partició en què consti l'adjudicació del vehicle, i l'impost de successions.

A les Canàries, Ceuta i Melilla, es requereix el certificat de Duanes que acrediti el compliment de les obligacions tributàries.

Si el vehicle està lliure del pagament de l'impost de circulació, serà necessari el justificant d'aquesta exempció. És el cas de:

Canvi de titularitat de vehicles d'autoescola

Vehicles de lloguer sense conductor

Taxis

Canvis de residència que van estar exempts de pagament en el moment de la matriculació i s'efectuï abans dels terminis legalment previstos.

IMPORTANT:

És altament recomanable, en la mesura del possible, que comprador i venedor acudeixin junts a realitzar els tràmits. Així, si falta algun document o alguna signatura a realitzar, es podria solucionar a l'instant.

El cotxe i les claus es lliuren al comprador JUST en el mateix moment en què aquest efectua el pagament al venedor, ni abans ni després.
 
Roger

Roger

Administrador
Organització del fòrum
Editor Wiki
16 Oct 2015
1.305
2.658
Premis
5
Alta i baixa de vehicles

Baixa temporal

Sol·licitud en imprès oficial (Es pot recollir a Trànsit o descarregar-lo de la seva pàgina web)

Taxa per import de 8,10 € excepte sostracció del vehicle. (Atenció: les taxes poden variar anualment).

Documentació per a particulars: document oficial que acrediti la identitat i domicili del titular (DNI, permís de conducció espanyol, targeta de residència, passaport més NIE).

Menors o incapacitats: dades i signatura del pare, mare o tutor, el seu DNI i document que acrediti el concepte pel qual actuen.

Documentació del vehicle: permís de circulació i targeta d'ITV.

L'existència d'un precinte és un impediment per tramitar la baixa, cal cancel·lar-prèviament.

Els vehicles agrícoles hauran d'aportar document acreditatiu de la baixa en el Registre oficial de maquinària agrícola de la comunitat autònoma.

Denúncia de la sostracció del vehicle, si escau.


Baixa definitiva del vehicle en Centre Autoritzat de Tractament (desballestament autoritzat)

Es tracta del supòsit en què el titular del vehicle ha decidit desprendre del mateix pel seu estat d'antiguitat.

Haurà de lliurar el vehicle en una instal·lació que exhibeixi una placa identificativa. La tramitació és diferent en funció del tipus de vehicle que es pretén convertir en ferralla:

Vehicles turismes i assimilats, furgons i furgonetes fins a 3,5 TM, i vehicles de 3 rodes amb cilindrada superior a 50CC.

En aquest cas, la baixa es tramitarà per un Centre Autoritzat de Tractament, previ lliurament del mateix. La tramitació s'efectua de la manera:

1. Lliurament del vehicle al Centre el vehicle juntament amb la documentació (permís de circulació i targeta d'inspecció tècnica o declaració de pèrdua o denúncia de sostracció d'aquests documents.)

2. Signatura de la sol·licitud de baixa que lliura el Centre.

El Centre ha de lliurar dos documents:

El certificat de destrucció del vehicle

El justificant de la baixa definitiva de la Direcció General de Trànsit indicatiu que el vehicle ha estat donat de baixa en el Registre. Aquest document servirà per acreditar davant qualsevol Administració que el vehicle ha causat baixa a Trànsit.

Aquest document disposa d'un sistema de verificació que permet comprovar per Internet la seva autenticitat.

Resta de vehicles

En aquest cas no és obligatori portar el vehicle a un Centre Autoritzat de Tractament, però en cas de fer-ho no cal abonar cap taxa. Si no s'acudeix a un Centre Autoritzat, el vehicle ha de ser donat de baixa en la Prefectura de Trànsit. Documentació a aportar:

Documentació a aportar:

Sol·licitud, degudament emplenada

Documentació per a particulars: document oficial que acrediti la identitat i domicili del titular (DNI, permís de conducció espanyol, targeta de residència, passaport més NIE).

Menors o incapacitats: dades i signatura del pare, mare o tutor, el seu DNI i document que acrediti el concepte pel qual actuen.

Documentació del vehicle (permís de circulació i targeta d'inspecció tècnica o declaració de pèrdua o denúncia de sostracció d'aquests documents.)

Taxa de baixa (llevat que el vehicle tingui més de 15 anys). La taxa s'abona a la caixa de la Prefectura de Trànsit.

L'existència d'un precinte és un impediment per tramitar la baixa, cal cancel·lar-prèviament.

Els vehicles agrícoles hauran d'aportar document acreditatiu de la baixa en el Registre oficial de maquinària agrícola de la comunitat autònoma.


Baixa definitiva per trasllats del vehicle a un altre país

Sol·licitud en imprès oficial. (Es pot recollir a Trànsit o descarregar-lo de la seva pàgina web)

Taxa per import de 8,10 €, excepte els vehicles de més de 15 anys d'antiguitat des de la seva matriculació a Espanya. (Atenció: les taxes poden variar anualment).

Documentació per a particulars: document oficial que acrediti la identitat i domicili del titular (DNI, permís de conducció espanyol, targeta de residència, passaport més número d'identificació d'estrangers).

Menors o incapacitats: dades i signatura del pare, mare o tutor, el seu DNI i document que acrediti el concepte pel qual actuen.

Documentació del vehicle: Targeta d'ITV i permís de circulació.

L'existència d'un precinte és un impediment per tramitar la baixa, cal cancel·lar-prèviament.

Abans de sol·licitar la baixa del vehicle haurà de cancel·lar qualsevol limitació de disposició que tingués inscrita al Registre de Béns Mobles, excepte consentiment exprés de la Financera.

Els vehicles agrícoles hauran d'aportar document acreditatiu de la baixa en el Registre oficial de maquinària agrícola de la comunitat autònoma.

En els casos de baixa per trasllat a un país que no pertany a la Unió Europea, s'aportarà document que acrediti que s'està preparant l'exportació legal del vehicle a Espanya i una declaració responsable de l'interessat en què consti que el vehicle no és un residu.


Alta d'un vehicle

Alta del vehicle en situació de baixa temporal

Sol·licitud, taxa (8,10 €) i identificació de la persona interessada, com en baixa temporal. (Atenció: les taxes poden variar anualment).

Targeta d'ITV.

Acta de recuperació del vehicle, en el cas que es tractés d'una baixa per sostracció. En aquest cas no es pagarà taxa per l'alta.

Els vehicles agrícoles hauran d'aportar document acreditatiu de l'alta en el Registre Oficial de Maquinària Agrícola de la Comunitat Autònoma.

Certificat de transports que, o bé es compta amb el títol habilitant per realitzar activitat de transport, o bé es compleixen totes les condicions per obtenir el citat títol: si es tracta d'un autobús o un vehicle de transport de mercaderies amb una MMA superior a 6 tones i una càrrega que excedeixi de 3,5 tones.

Font
 
Fils similars
Autor Títol Fòrum Respostes Data
Jaumenovas Ruta en moto Sortida per tocar neu a les montanyes de Catalunya Rutes en moto 0
Roger Formació La 10a edició de la Formació 3.0 per a motoristes Formació motorista 1
Jaumenovas Ruta en moto Avui Bon dia per Rodar Rutes en moto 0
Jaumenovas Ruta en moto Sortida per fer alguna cosa 4/09/2023 Rutes en moto 1
Roger Ruta en moto Ruta per la Catalunya Central. Dijous 4 de maig Sortides anteriors 3
Bascu Consells Alforges, bosses i dubtes per la Yamaha XSR700 Espai de debat 2
perlanegraviajes Neteja la moto per 3 euros Anàlisi de productes 0
Xavi Canyo Truquets per sabates noves Mecànica de motos i recopilatoris 6
G Consells Ruta en moto per Cerdenya Espai de debat 3
Edu Crispi Una bona assegurança per moto? Consultes legals 9
Roger X-ADV Dubte Un bon suport per moto trail per portar el mòbil Espai de debat 5
Roger X-ADV Recopilatori A quin lloc us agrada més fer parada per un bon esmorzar de forquilla? Un Cafè Ràpid 3
Roger X-ADV Recopilatori El millor accessori que heu comprat mai per la moto o pilot + foto Un Cafè Ràpid 6
Roger X-ADV Opinió Què us va fer decidir per comprar la vostra moto actual? + foto Un Cafè Ràpid 42
Jaumenovas Crònica Un tomb per Montserrat 18/11/2022 Cròniques sobre motociclisme 0
Bascu Dubte Llums LED per fi sense ITV Mecànica de motos i recopilatoris 6
JoanBP Venc / Compro JAQUETA SPIDI LADY per esteenar Taulell d'anuncis 0
Serra Volta per la Garrotxa i el Ripollès i esmorzar a Can Pruna Sortides anteriors 0
Roger Clubs i agrupacions Recopilatori de Clubs i Grups Motoristes actius per sortir de ruta en moto Clubs i agrupacions 1
scooterista.cat Ruta en moto Proposta de sortida per el día 1/10/2022 Sortides anteriors 9
Snö Cercant noies per sortir a rodar Presentacions 13
Roger Informació Poca activitat xarxes i web per càrrega de feina Informació i suport 4
Johanovski Tram Pregunta per motoristes de prop de Lleida! Trams motociclistes d'interès 5
Roger Notícia Intercomunicadors homologats per cascs de moto, legals a partir d'avui Espai de debat 4
perlanegraviajes On fabriquen les rodes Michelin per moto? MotoVlogs propis 0
mami_en_moto Consells Alarmes, antirrobo per a motos en Barcelona? Espai de debat 32
perlanegraviajes Cadenat per moto Anàlisi de productes 0
GEORGECAT Per si us interessa. Taulell d'anuncis 1
Pep Aràgo OffRoad Sortideta trail entre setmana per la tarda...!!! Trail en moto 3
jordiTR63 Notícia El SCT disposarà de motos 'camuflades' per detectar infraccions a les carreteres Un Cafè Ràpid 5
Johanovski Dubte Paperassa per vendre la moto? Consultes legals 7
perlanegraviajes Vídeos Uns dies per Ordesa MotoVlogs propis 0
JoanBP Opinió Tema resolt per Espai Iuris Avantatges especials 0
JoanBP Ruta en moto Ruta per terres gironines. Rutes en moto 10
Till186 Consells Quina vestimenta recomaneu per l'hivern? Espai de debat 8
pepprats Guia-Tutorial Punys Calefactables per la Fazer Mecànica de motos i recopilatoris 3
Roger MOTO-WIKI Traducció adequada per High Side Dietari Wiki del Motociclisme 0
D Anàlisis-Comparativa Seient tapissat per Xtrim Anàlisi de productes 4
Noisy White Em presento Salut i gas per a tothom Presentacions 11
A Soc nou per aquí. Presentacions 8
perlanegraviajes Ruta en moto Ruta per la Vall de l'Loira RoadTrip Rutes en moto 0
Benji67 Soc nou per aquí Presentacions 21
mami_en_moto Vídeos Motogymkhana. Curs per practicar moltes coses :) Cròniques sobre motociclisme 10
JordiRT Ruta en moto Viatge per terres sorianes Rutes en moto 6
Roger Venc / Compro Honda CB 600 per uns 2500€ Taulell d'anuncis 0
perlanegraviajes Vídeos Equipatge per al viatge a Normandia MotoVlogs propis 0
Fran Mataró Tram Pas per El Portillón tancat ?? Trams motociclistes d'interès 21
Loxicdelamola Sortida aquest dissabte i diumenge Pirineu, Bielsa, Castejon de Sos i per allà Sortides anteriors 5
Nikokaos APPS GPX Viewer PRO per asfalt Trams motociclistes d'interès 14
perlanegraviajes Ruta en moto Ruta a Port Leucate per menjar ostres Rutes en moto 1

Fils similars