Guia Tràmits necessaris per a comprar o vendre un vehicle

 • Motorista convidat! Vols veure les noves samarretes amb dissenys motoristes que hem preparat per aquest estiu?
   Fes una ullada al catàleg. A més a més, a cada samarreta li pots:
  • 🟡 Posar el color 🟧 que més t'agradi
  • 🟡 Afegir-hi un text personalitzat ✏️ com ara el teu nom, el teu model de moto, etc.
 • 🟢 Pneumàtics de moto nous a bon preu! 🟢 Motorista convidat, si no els vols muntar tu, te'ls posen a un taller proper 💪
  🟠 Calcula també un bon preu per l'assegurança de la moto . 😜 🟠
Roger

Roger

Administrador
Organització del fòrum
Editor Wiki
Premis
5
Abans de comprar:

Verificar que el venedor està al corrent dels pagaments de:

Impost de circulació.

La ITV (si el vehicle té més de 4 anys).

Comprovar que a la targeta tècnica figuren les modificacions importants que se li hagin practicat al vehicle.

És útil també comprovar els quilòmetres i l'antiguitat, i demanar el llibre de manteniment i les factures de revisions i reparacions.

És molt important consultar el Registre de Vehicle de la DGT i obtenir un informe del Vehicle perquè verificar que no té multes de transports, embargaments, precinte o càrregues. (Sol·licitar aquí l'Informe del Vehicle)

Quant costa la taxa del canvi de titularitat?

En 2013: 52,20 €, excepte ciclomotors 26,10 € (Atenció: les taxes poden variar anualment).

A l'hora de comprar:

Contracte de compravenda en què s'especifica:

Identificació completa del venedor: nom, cognoms, DNI, adreça.

Identificació completa del comprador: nom, cognoms, DNI, adreça.

Identificació del vehicle: marca, model, matrícula, etc., càrregues i gravàmens, preu, termini de lliurament del vehicle i forma de pagament.

El contracte ha de ser signat per ambdues parts.

Realitzar la transferència o el canvi de titularitat. Normalment, el comprador es fa càrrec de pagar les taxes del canvi de titularitat i l'impost de transmissions patrimonials.

Període d'informació dels canvis de titularitat:

Venedor: disposa de 10 dies per comunicar la transmissió del vehicle.

Comprador: disposa de 30 dies per sol·licitar la transferència o renovació del permís de circulació.

Documentació

Sol·licitud transmissió de vehicles, disponible en els quatre idiomes oficials de l'Estat (facilitat a Trànsit presencialment o via Internet).

DNI o document acreditatiu per a estrangers (Targeta de residència i passaport més NIE). Fotocòpia i original.

Permís de circulació

Justificant del pagament o justificant d'exempció o justificant de no subjecció d'Impost de Transmissions Patrimonials liquidat a la comunitat autònoma, llevat que el venedor sigui un empresari en l'exercici de la seva activitat, en el cas aportarà factura. Es tracta de, aproximadament, un 4% sobre el preu de la venda. El pagament d'aquest impost es realitza en una dependència recaptatòria dependent de la Comunitat Autònoma en què visquem. El dia que es va a Trànsit, cal anar amb el justificant del pagament ja realitzat en mà; si no és així no es farà efectiu el canvi de titularitat.

Si la documentació la presenta una persona diferent del comprador del vehicle, aquesta persona haurà d'aportar a més:

L'original del seu propi DNI

Autorització del comprador per realitzar el tràmit, on expressi el caràcter gratuït de la representació.

Què cal fer quan el comprador o venedor és menor d'edat?

Hauran d'anar acreditats amb les dades i la signatura del pare, mare o tutor, el seu DNI i document que acrediti el concepte pel qual actuen.

IMPORTANT:

És altament recomanable, en la mesura del possible, que comprador i venedor acudeixin junts a realitzar els tràmits. Així, si falta algun document o alguna signatura a realitzar, es podria solucionar a l'instant.

El cotxe i les claus es lliuren al comprador JUST en el mateix moment en què aquest efectua el pagament al venedor, ni abans ni després.

¿Quins tràmits he de fer quan vaig a vendre?

Impostos i despeses

Impost circulació.

Documentació en regla.

Recomanable ITV passada (si el vehicle té més de 4 anys).

Contracte de compravenda

Redacció del contracte en el qual s'especifica:

Identificació completa del venedor: nom, cognoms, DNI, adreça.

Identificació completa del comprador: nom, cognoms, DNI, adreça.

Identificació del vehicle: marca, model, matrícula, etc., càrregues i gravàmens, preu, termini de lliurament del vehicle i forma de pagament.

El contracte ha de ser signat per ambdues parts.

Canvi de titularitat (per fer aquest tràmit és necessari acudir a trànsit)

Documentació:

DNI o document acreditatiu per a estrangers (Targeta de residència i passaport més NIE). Fotocòpia i original.

Documentació completa del vehicle: ITV i Permís de circulació.

Últim rebut de l'Impost Municipal de Vehicles de tracció mecànica. En cas d'estar eximit: justificant d'exempció.

Contracte de compravenda.

Període d'informació dels canvis de titularitat:

Venedor: disposa de 10 dies per comunicar la transmissió del vehicle.

Comprador: disposa de 30 dies per sol·licitar la transferència o renovació del permís de circulació.

Casos excepcionals:

El venedor ha mort: S'ha de presentar declaració d'hereus o testament acompanyat de certificat d'últimes voluntats, o quadern de partició en què consti l'adjudicació del vehicle, i l'impost de successions.

A les Canàries, Ceuta i Melilla, es requereix el certificat de Duanes que acrediti el compliment de les obligacions tributàries.

Si el vehicle està lliure del pagament de l'impost de circulació, serà necessari el justificant d'aquesta exempció. És el cas de:

Canvi de titularitat de vehicles d'autoescola

Vehicles de lloguer sense conductor

Taxis

Canvis de residència que van estar exempts de pagament en el moment de la matriculació i s'efectuï abans dels terminis legalment previstos.

IMPORTANT:

És altament recomanable, en la mesura del possible, que comprador i venedor acudeixin junts a realitzar els tràmits. Així, si falta algun document o alguna signatura a realitzar, es podria solucionar a l'instant.

El cotxe i les claus es lliuren al comprador JUST en el mateix moment en què aquest efectua el pagament al venedor, ni abans ni després.
 
Roger

Roger

Administrador
Organització del fòrum
Editor Wiki
Premis
5
Alta i baixa de vehicles

Baixa temporal

Sol·licitud en imprès oficial (Es pot recollir a Trànsit o descarregar-lo de la seva pàgina web)

Taxa per import de 8,10 € excepte sostracció del vehicle. (Atenció: les taxes poden variar anualment).

Documentació per a particulars: document oficial que acrediti la identitat i domicili del titular (DNI, permís de conducció espanyol, targeta de residència, passaport més NIE).

Menors o incapacitats: dades i signatura del pare, mare o tutor, el seu DNI i document que acrediti el concepte pel qual actuen.

Documentació del vehicle: permís de circulació i targeta d'ITV.

L'existència d'un precinte és un impediment per tramitar la baixa, cal cancel·lar-prèviament.

Els vehicles agrícoles hauran d'aportar document acreditatiu de la baixa en el Registre oficial de maquinària agrícola de la comunitat autònoma.

Denúncia de la sostracció del vehicle, si escau.


Baixa definitiva del vehicle en Centre Autoritzat de Tractament (desballestament autoritzat)

Es tracta del supòsit en què el titular del vehicle ha decidit desprendre del mateix pel seu estat d'antiguitat.

Haurà de lliurar el vehicle en una instal·lació que exhibeixi una placa identificativa. La tramitació és diferent en funció del tipus de vehicle que es pretén convertir en ferralla:

Vehicles turismes i assimilats, furgons i furgonetes fins a 3,5 TM, i vehicles de 3 rodes amb cilindrada superior a 50CC.

En aquest cas, la baixa es tramitarà per un Centre Autoritzat de Tractament, previ lliurament del mateix. La tramitació s'efectua de la manera:

1. Lliurament del vehicle al Centre el vehicle juntament amb la documentació (permís de circulació i targeta d'inspecció tècnica o declaració de pèrdua o denúncia de sostracció d'aquests documents.)

2. Signatura de la sol·licitud de baixa que lliura el Centre.

El Centre ha de lliurar dos documents:

El certificat de destrucció del vehicle

El justificant de la baixa definitiva de la Direcció General de Trànsit indicatiu que el vehicle ha estat donat de baixa en el Registre. Aquest document servirà per acreditar davant qualsevol Administració que el vehicle ha causat baixa a Trànsit.

Aquest document disposa d'un sistema de verificació que permet comprovar per Internet la seva autenticitat.

Resta de vehicles

En aquest cas no és obligatori portar el vehicle a un Centre Autoritzat de Tractament, però en cas de fer-ho no cal abonar cap taxa. Si no s'acudeix a un Centre Autoritzat, el vehicle ha de ser donat de baixa en la Prefectura de Trànsit. Documentació a aportar:

Documentació a aportar:

Sol·licitud, degudament emplenada

Documentació per a particulars: document oficial que acrediti la identitat i domicili del titular (DNI, permís de conducció espanyol, targeta de residència, passaport més NIE).

Menors o incapacitats: dades i signatura del pare, mare o tutor, el seu DNI i document que acrediti el concepte pel qual actuen.

Documentació del vehicle (permís de circulació i targeta d'inspecció tècnica o declaració de pèrdua o denúncia de sostracció d'aquests documents.)

Taxa de baixa (llevat que el vehicle tingui més de 15 anys). La taxa s'abona a la caixa de la Prefectura de Trànsit.

L'existència d'un precinte és un impediment per tramitar la baixa, cal cancel·lar-prèviament.

Els vehicles agrícoles hauran d'aportar document acreditatiu de la baixa en el Registre oficial de maquinària agrícola de la comunitat autònoma.


Baixa definitiva per trasllats del vehicle a un altre país

Sol·licitud en imprès oficial. (Es pot recollir a Trànsit o descarregar-lo de la seva pàgina web)

Taxa per import de 8,10 €, excepte els vehicles de més de 15 anys d'antiguitat des de la seva matriculació a Espanya. (Atenció: les taxes poden variar anualment).

Documentació per a particulars: document oficial que acrediti la identitat i domicili del titular (DNI, permís de conducció espanyol, targeta de residència, passaport més número d'identificació d'estrangers).

Menors o incapacitats: dades i signatura del pare, mare o tutor, el seu DNI i document que acrediti el concepte pel qual actuen.

Documentació del vehicle: Targeta d'ITV i permís de circulació.

L'existència d'un precinte és un impediment per tramitar la baixa, cal cancel·lar-prèviament.

Abans de sol·licitar la baixa del vehicle haurà de cancel·lar qualsevol limitació de disposició que tingués inscrita al Registre de Béns Mobles, excepte consentiment exprés de la Financera.

Els vehicles agrícoles hauran d'aportar document acreditatiu de la baixa en el Registre oficial de maquinària agrícola de la comunitat autònoma.

En els casos de baixa per trasllat a un país que no pertany a la Unió Europea, s'aportarà document que acrediti que s'està preparant l'exportació legal del vehicle a Espanya i una declaració responsable de l'interessat en què consti que el vehicle no és un residu.


Alta d'un vehicle

Alta del vehicle en situació de baixa temporal

Sol·licitud, taxa (8,10 €) i identificació de la persona interessada, com en baixa temporal. (Atenció: les taxes poden variar anualment).

Targeta d'ITV.

Acta de recuperació del vehicle, en el cas que es tractés d'una baixa per sostracció. En aquest cas no es pagarà taxa per l'alta.

Els vehicles agrícoles hauran d'aportar document acreditatiu de l'alta en el Registre Oficial de Maquinària Agrícola de la Comunitat Autònoma.

Certificat de transports que, o bé es compta amb el títol habilitant per realitzar activitat de transport, o bé es compleixen totes les condicions per obtenir el citat títol: si es tracta d'un autobús o un vehicle de transport de mercaderies amb una MMA superior a 6 tones i una càrrega que excedeixi de 3,5 tones.

Font
 
Fils similars
Autor Títol Fòrum Respostes Data
Johanovski Tram Pregunta per motoristes de prop de Lleida! Trams 5
Roger Notícia Intercomunicadors homologats per cascs de moto, legals a partir d'avui Espai de debat 4
perlanegraviajes On fabriquen les rodes Michelin per moto? MotoVlogs propis 0
mami_en_moto Consells Alarmes, antirrobo per a motos en Barcelona? Espai de debat 32
perlanegraviajes Cadenat per moto Anàlisi de productes 0
GEORGECAT Per si us interessa. Taulell d'anuncis 1
Pep Aràgo OffRoad Sortideta trail entre setmana per la tarda...!!! Trail 3
jordiTR63 Notícia El SCT disposarà de motos 'camuflades' per detectar infraccions a les carreteres Un Cafè Ràpid 5
Johanovski Dubte Paperassa per vendre la moto? Consultes legals 7
perlanegraviajes Vídeos Uns dies per Ordesa MotoVlogs propis 0
JoanBP Opinió Tema resolt per Espai Iuris Avantatges especials 0
JoanBP Ruta en moto Ruta per terres gironines. Rutes en moto 10
Till186 Consells Quina vestimenta recomaneu per l'hivern? Espai de debat 8
pepprats Guia-Tutorial Punys Calefactables per la Fazer Mecànica i recopilatoris 3
Roger MOTO-WIKI Traducció adequada per High Side Dietari Wiki del Motociclisme 0
D Anàlisis-Comparativa Seient tapissat per Xtrim Anàlisi de productes 4
Noisy White Em presento Salut i gas per a tothom Presentacions 11
A Soc nou per aquí. Presentacions 8
perlanegraviajes Ruta en moto Ruta per la Vall de l'Loira RoadTrip Rutes en moto 0
Benji67 Soc nou per aquí Presentacions 21
mami_en_moto Vídeos Motogymkhana. Curs per practicar moltes coses :) Cròniques 10
JordiRT Ruta en moto Viatge per terres sorianes Rutes en moto 6
Roger Venc / Compro Honda CB 600 per uns 2500€ Taulell d'anuncis 0
perlanegraviajes Vídeos Equipatge per al viatge a Normandia MotoVlogs propis 0
Fran Mataró Tram Pas per El Portillón tancat ?? Trams 21
Loxicdelamola Sortida aquest dissabte i diumenge Pirineu, Bielsa, Castejon de Sos i per allà Sortides anteriors 5
Nikokaos APPS GPX Viewer PRO per asfalt Trams 14
perlanegraviajes Ruta en moto Ruta a Port Leucate per menjar ostres Rutes en moto 1
Loxicdelamola Ruta en moto Ruta per Terol o Soria 15-16-... de juliol Rutes en moto 6
Roger Informació Fils ordenats per capítols Informació i suport 2
Jaumenovas Ruta en moto Un tomb passant per Olesa de Bonesvalls Rutes en moto 0
Xavier sc Per aquest dissabte 12 de Juny Sortides anteriors 8
Arnaubarruera Ruta en moto Ruteta de cap de setmana per CAT Cròniques 1
Loxicdelamola OffRoad Pic Negre i volta per allà Trail 16
Pastoret Avantatges Ofertes per canviar pneumàtics. Avantatges especials 1
Pastoret Ruta en moto Sortideta per la Ribera d’Ebre i Baix Ebre. Rutes en moto 3
GEORGECAT Notícia Per si algú li pot interessar. Trail 1
Loxicdelamola Ruta en moto per Flix Cròniques 7
Jaumenovas Ruta en moto Un tomb per Rajadell i Moià Rutes en moto 5
juditjuditt Per fi...moto!!! Les nostres motos 32
Pep Aràgo Off Topic Molt bon Sant Jordi per tothom...!!!! Un Cafè Ràpid 9
mami_en_moto Venc Pantalons Goretex NOUS Alpinestar per a Dona Talla L Taulell d'anuncis 18
Roger Crònica La marca de Hamamatsu renova, per tal d’enfrontar l’Euro-5, un dels escúters amb més solera del nostre mercat. Cròniques 0
perlanegraviajes La millor moto per als Overlanders Turcs MotoVlogs propis 3
mami_en_moto Vídeos Explicació MOLT gràfica de caigues en moto per Mami en Moto ;) MotoVlogs propis 11
Edmond ruta per el priorat Trams 3
Mario G. Ruta en moto Qui voldría fer una sortida fins a Port Bou per la costa? Rutes en moto 11
xenia Dubte Caigudes per mal estat de la via Consultes legals 3
Bascu Consells sobre botes per sortides carretera amb Cafe Racer Espai de debat 10
Adrià OffRoad Ruta Offroad per aquesta tarda Sortides anteriors 2

Fils similars

A dalt